Bijbelse kanttekeningen

 • In het Nieuwe Testament (Mattheus 24:30) staat: ‘En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen’. Dit moeten de woorden van Jezus zijn! Wat bedoelde hij precies met dat teken dan? Dat wordt niet verder duidelijk!
  Maar, we leven nu tweeduizend jaar verder!
 • In Matthew 5:8 staat:’Blessed are the pure in heart, for they will see God.’ Vreemd, als christenen beweren dat alleen Jezus de Vader kende!… Terwijl hij er blijkbaar zelf anders over denkt!
 • ‘Zie Ik kom spoedig.’ Staat er, bijvoorbeeld, in Openbaring 3:11! Dat zeggen volgelingen steeds: dat Jezus spoedig komt! Ook zij, die, bijvoorbeeld, een BDE hebben gehad. Dat Jezus dat tegen hen zei, hen beloofde!
  Misschien wel de belangrijkste boodschap (naast de liefde): Jezus komt spoedig, dat houdt voor mij in: wees alert. Leef nu. Verwacht nu. Voor God is er geen tijd. We kunnen Hem enkel nu ervaren.
 • Had Jezus een vrouw? Deze eeuw werd er een fragment tekst gevonden uit de vierde eeuw: https://youtu.be/vlmoILJmH4M
 • Hoe zag Jezus eruit en wat deed hij voor dat hij een leraar werd?
  Zie korte en interessante National Geographic video: https://youtu.be/EJF18yvTF6g
 • Ik heb een lingam, die mij herinnert aan de Avatar, de incarnatie van God. Maar in de Bijbel vind je ook zoiets dergelijks:
  Na een goddelijke droom:
  ‘Daarna stond Jakob ’s morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op.’ (…) ‘Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn.’ (Genesis 28:16-22).
 • Ik geloof niet in de fysieke wederkomst van Jezus maar wel als Geest! Ook is hij op die manier nooit weggeweest, is hij altijd nabij gebleven: gezien ook alle wonderen en getuigenissen door de eeuwen heen!
  ik denk dat er mensen zullen zijn hier op aarde die uitverkoren zullen zijn.
  ‘En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.’ (Openbaring 20:4, HSV). Trouwens deze scene vind je ook terug in het bijbelboek Daniel 7:22! ‘totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen.’
 • Ik geloof dat uiteindelijk alle wereldse regeringen ten val komen, zoals voorspeld in het Oude Testament. Ook Jezus sprak daarover: ‘Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.’
  ‘totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld’ – Daniel 2:34.
  ‘In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.’ – Daniel 2:44. (HSV)
  Wij aanbidden het beeld van onszelf. We geloven in ons eigen wereldbeeld. Maar Gods liefde houdt daar geen rekening mee!
 • Deze tekst wordt op een politieke manier uitgelegd en gebruikt:
  ‘Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ (Uit de Bijbel, Johannes 14:6).
  Het wordt dus niet vertaald als volgt met: Liefde is de weg, de waarheid en het leven!
  Nee, zeggen christenen: enkel Jezus is de deur tot God!
  Dus iedereen moet zich bekeren tot Jezus om tot God te kunnen komen! Op die manier is Jezus tot een religieus-politiek instrument geworden, in mijn ogen.
  We weten wanneer we het Nieuwe Testament bestuderen, dat liefde de hoofdrol speelt, dat Jezus een verwijzing is naar goddelijke liefde en niet naar macht over mensen of zoiets dergelijks! Om deze simpele reden vind ik christenen antichristuslijk.
 • Ik Ben de Poort
  ‘maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.’ – Jezus in het Mattheüs evangelie.
  En in het Johannes evangelie zegt hij: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’
 • De juiste instelling?!
  Toen zij onderweg waren, dat Jezus in een dorp kwam. Een vrouw met de naam Martha ontving hem. Maria haar zuster zat aan de voeten van Jezus en luisterde naar hem. Maar Martha had het heel druk met bedienen!
  Toen vroeg ze aan Jezus, kan Maria niet mij komen helpen? Toen antwoordde Jezus: maak je niet zo druk Martha. Een ding is echt belangrijk en Maria doet dat. (Bron: Lukas 10.)
 • ‘In de naam van Jezus.’
  ‘Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!’ (Handelingen 3:6.)
  Geestelijke autoriteit van Israël:
  ‘En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.’ (Handelingen 4:18).
 • Geen handoplegging of de Zoon van God staat centraal maar God zelf.
  Zijn Koninkrijk.
  Jezus: ‘maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.’ – Lukas 22:42.
  Jezus: ‘Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!’ – Mattheus 7:22-23.
  God is liefde:
  Jezus opdracht: ‘Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.’ – Johannes 13:35,