Bekrompen

De kerk is en blijft bekrompen!
Ik vraag me af waarom God zoveel geduld heeft met de kerk?
Kerken en hun  voorgangers blijven hameren op deze tekst, waarom Jezus de enige weg tot God is:
Johannes 14:6 –
‘Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.’
Ze begrijpen niet dat Jezus naar de liefde verwijst:
Liefde is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God dan door liefde.
Paulus zegt immers ook zelf in 1 Korintiërs 13:
‘Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.’

God is One

‘De HEERE, onze God, de HEERE is één!’ – Deut. 6:4.
Dat deze eenheid in alles en iedereen zich kan openbaren, is weer een ander verhaal.
Zo openbaarde deze ‘Enige’ zich in en door de mens Jezus. En God noemde Jezus zijn zoon maar dat deed hij ook met koning David en Salomo.
Jezus wordt als de Gezalfde (Christus) omschreven maar dat was David ook, want priesters, koningen en profeten werden namelijk gezalfd voor hun goddelijke werk.
Alleen, zover ik weet, zei niemand: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?’ – Joh. 14:9.
Deze eenheid met God werd niet gewaardeerd door de joodse geestelijken van zijn tijd en trouwens nu nog niet, door de meesten!
Christenen zien zonder enige moeite Jezus als God zelf. Maar dat doe ik dus niet. Maar dat maakt van Jezus niet opeens een tweederangs figuur of zoiets dergelijks. Mijn vrouw is ook niet God en toch betekent zij alles voor mij!…
Jezus was en is mijn grote leermeester! Door zijn leringen nauwgezet na te leven, realiseerde, verwerkelijkte ik uiteindelijk God. Niet mijn geloof in Jezus deed dat maar mijn levenspraktijk.
Als je gaat geloven in Jezus als God, kan hij op die manier in je hart komen wonen en je leven veranderen. Omdat de mens God niet kent, wordt God zichtbaar voor de gelovige door Zijn Zoon.
Maar voor mij werd God zichtbaar door de weg te volgen, die de Nazarener aan gaf (geeft).
Zoals de praktijk van zelfoverstijging: ‘Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn, zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen,’ – Matth. 20:26-28.
Zeker, ik geloof ook in Jezus maar geloof was voor mezelf niet de deur tot God! Wel ben ik meer gaan begrijpen, wat de kracht ervan is of kan zijn: geloof!
Maar Jezus is en blijft voor mij op de eerste plaats niet God zelf maar wel iemand waarin we God kunnen zien! Dan is het wel zo, wanneer je hem ziet heb je God gezien. Zoals in het Oosten (India) men geen moeite heeft om de guru als God te zien, te accepteren! Daar in India is Jezus een Avatar. Hier in het christelijk Westen noemen we dat de Logos, het Woord dat vlees is geworden. Alleen kent men binnen de Indiase filosofie meerdere Avatars!…

De juiste instelling?!

Toen zij onderweg waren, dat Jezus in een dorp kwam. Een vrouw met de naam Martha ontving hem. Maria haar zuster zat aan de voeten van Jezus en luisterde naar hem. Maar Martha had het heel druk met bedienen!
Toen vroeg ze aan Jezus, kan Maria niet mij komen helpen? Toen antwoordde Jezus: maak je niet zo druk Martha. Een ding is echt belangrijk en Maria doet dat. (Bron: Lukas 10.)

Afbeelding van Peter Pruzina via Pixabay

Struikelen over de Zoon van God

Sommige mensen doen dat, zoals joden en moslims: God is One, dus heeft geen zoon.
Daar ben ik het mee eens. Maar… het zoonschap wijst volgens Psalmen (het Oude Testament) ook op de Messias! ‘De Gezalfde.’ Immers wordt koning David daar ook zoon van God genoemd! Hij was een gezalfde van God.
‘Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.
Ik zal het besluit bekendmaken:
De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon,’ Psalm 2:6-7.
Natuurlijk was David niet letterlijk de zoon van God maar de Heer noemde hem wel zo!…
De joden verwacht(t)en na Mozes en David nog een grote gezalfde: zeg maar een kruising tussen Mozes en David! Een profeet en koning.
En de nodige joden in de tijd van Jezus herkenden hem als deze gezalfde, zoon van God. De nieuwe David, zogezegd!… Maar de geestelijke joodse macht, erkende hem niet en veroordeelden ook de woorden van hem: ‘Ik en de Vader zijn een.’ Daar zouden ze in India wel raad mee weten, met zulke uitspraken, nietwaar? Al duizenden jaren verkondigen de Indiërs deze filosofie van de eenheid met God, in de woorden van dat, atman en Brahman een zijn.
Goed, maar de joodse machthebbers rekenden met Jezus, zoon van Maria en Jozef af. Samen met de Romeinen joegen ze hem de dood in!

Toch zijn er tegenwoordig steeds meer joden in Israël en daar buiten, die Jezus (Yeshua) omarmen als God zelf of als de Messias!


(Tekening Pixabay.com)